Original Sokos Hotel Seurahuone

Original Sokos Hotel Seurahuone on oivallinen valinta, kun haluat nauttia hyvästä palvelusta, tilavista ja viihtyisistä huoneista ja monipuolisesta ravintolatarjonnasta saman katon alla – kuitenkin historiaa huokuvissa puitteissa ja ekologisesti. Käytössäsi ovat saunaosasto, kuntosali, kaupunkipyörät, runsas ravintolavalikoima sekä keskustan palvelut ja nähtävyydet.

Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­neel­la voi ais­tia meren lä­hei­syy­den ym­pä­ri vuo­den. Ho­tel­li si­jait­see aivan Kot­kan kes­kus­tas­sa meren ym­pä­röi­mäl­lä Kot­kan­saa­rel­la pal­ve­lui­den lä­hei­syy­des­sä. Ai­dos­ti suo­ma­lai­ses­sa ja pe­rin­teik­kääs­sä hotellissa saman katon alla pal­ve­le­vat maa­lais­rans­ka­lai­sil­la her­kuil­la va­rus­tet­tu ra­vin­to­la Frans & Ro­sa­lie -bi­stro, ener­gi­nen Ama­ril­lo sekä ren­non remp­seä VENN. Kaik­ki kolme ra­vin­to­laa ihas­tut­ta­vat omil­la her­kul­li­sil­la ruo­ka­lis­toil­laan.

Seu­ra­huo­neel­la nau­ti­taan myös lem­peis­tä löy­lyis­tä kau­pun­gin kat­to­jen ylä­puo­lel­la, sillä jo­kai­sen kol­men sau­nan kat­to­te­ras­sil­ta avau­tuu upea kau­pun­ki­nä­ky­mä. Ho­tel­lin kun­to­sa­li ja Kot­kan kau­pun­gin puis­to­jen hie­not lenk­ki­po­lut tar­joa­vat haas­tet­ta ak­tii­vi­sel­le­kin ho­tel­li­vie­raal­le.

Seurahuone on mitä mainioin paikka kokous- ja virkistysmatkan tukikohdaksi. Kes­kei­nen si­jain­ti, vauh­di­kas il­ma­pii­ri, mu­ka­vat huo­neet ja ko­kous­ti­lat ta­kaa­vat, että viih­dyt. Ho­tel­lin uudet, mo­der­nit ja viih­tyi­sät ko­kous- ja ryh­mä­työ­ti­laa luo­vat mah­dol­li­suu­det me­nes­tyk­sek­käi­siin ko­kouk­siin ja te­hok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn 12–170 hen­ki­löl­le.

Al­bat­ros­si I–III -ko­kous­ti­lat so­vel­tu­vat hyvin ra­vin­to­la­käyt­töön jopa 250 hen­ki­löl­le ja tarjoavat mah­dol­li­suuden myös jopa 200 hen­ki­lön sa­man­ai­kai­seen ruo­kai­luun. Al­bat­ros­si-ko­kous­ti­lat ovat muun­nel­ta­vis­sa eri ko­kois­ten ryh­mien tar­pei­siin. Hotellissa on myös kolme 3–10 hen­ki­lön ti­laus­sau­naa, joille on myön­net­ty Sauna From Fin­land -laa­tuser­ti­fi­kaat­ti.