Mobile Menu

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Cursors kundregister 

Cursor förpliktigar sig att skydda individens rättigheter och att hålla uppgifterna som hanteras säkra. Denna dataskyddsbeskrivning informerar om hur Cursor samlar in, använder, förvarar och skyddar personuppgifter. I Cursor-koncernen fungerar Cursor Oy och de Cursor-företag som du har samröre med som registeransvariga. 

I Cursor hanteras personuppgifter av olika orsaker. I denna beskrivning hänvisar vi med Du till kunder, potentiella kunder, våra kunders arbetstagare och övriga relevanta parter och med Cursor till Cursor Oy och alla dess dotterbolag. 

Personuppgiftsroller 

Cursor hanterar dina personuppgifter med olika grundvalar, beroende på vilka av våra tjänster du använder. Du kan tillhöra en eller flera personuppgiftsgrupper, beroende på i vilken utsträckning du använder våra tjänster. 

Personuppgiftsrollerna är 

användare av webbplatsen 

nya företagare 

aktiva företagare och företagens personal 

projektkunder 

prenumeranter på nyhetsbrev 

hyreskunder 

de politiska beslutsfattarna och påverkarna i regionens kommuner 

webbtjänsternas utnämnda användare

dataöverföring till tredje land

dina rättigheter gällande personlig integritet

hur vi skyddar dina personuppgifter

ta kontakt med Cursor eller dataskyddsmyndighet

I de följande avsnitten berättar vi vilka personuppgifter vi hanterar, varför och för vilket ändamål. 

 

Användare av webbplatsen 

Vi använder olika tjänster på våra webbsidor för att kunna erbjuda dig bättre tjänster och för att kunna analysera webbplatsens funktion, användarvänlighet och tekniska funktion.  

Cookie-policy

 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in uppgifter om din dators egenskaper och plats såsom IP-adress, cookies, besökta sidor, varifrån du kom till vår webbplats, tidpunkten, operativsystemet, din maskinvara och webbläsare. Och naturligtvis sparar vi all information som du har matat in på webbplatsen eller dess tjänster. 

Vad används dessa uppgifter till: 

Dessa uppgifter använder vi för att utveckla webbplatsens tekniska, funktionella och logiska egenskaper, för att säkerställa och övervaka webbplatsens datasäkerhet och förhindra nätvandalism. Dessutom bearbetas separat inmatade uppgifter för att producera kundtjänster, exempelvis chat-tjänsten och affärslokalregistret (i detta fall bearbetas uppgiften enligt rollerna aktiva företagare eller webbtjänsternas utnämnda användare). 

Dina uppgifter används också för att genomföra så kallad remarketing; på grundval av ditt besök ser du våra marknadsföringsmeddelanden på de plattformar du använder, exempelvis Facebook eller Google Ads. 

Dessutom skapar vi statistik och analyser av våra webbtjänsters funktion.

Juridisk grundval: 

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår cookiepolicy, vilken är grundvalen för insamlandet av de flesta uppgifterna. Vår cookiepolicy kan du se på adressen: https://cursor.fi/evastekaytanto. Där finner du också många anvisningar om hur du kan begränsa användningen av dina uppgifter. Du har också rätt att återta ditt medgivande och att sluta använda vår webbplats. 

Informationens livscykel: 

Uppgifterna som samlas in om användare av webbplatsen används inte för att identifiera enskilda personer, om de inte också har beställt nyhetsbrevet. Största delen av uppgifterna som samlas in omvandlas genom automatisk databearbetning till ett format där vi endast kan urskilja större sammanhang. Vid utredandet av vandalism och eventuella brott används dessa uppgifter också för att identifiera dig. 

Inom 7 dygn från ditt besök på vår webbplats modifieras servrarnas händelseregister automatiskt till en sådan form att det inte längre är möjligt att identifiera dig.  

 

Nya företagare 

En av våra tjänster är konsultation för nya företagare innan de startar ett företag. Om du kommer till oss för rådgivning som ny företagare, hör du till denna grupp.  

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in dina namn- och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress etc.), kön, hemkommun, födelsetid, kommunikationsspråk och uppgifter som har med producerandet av tjänsten att göra. Dessa uppgifter är bland annat utbildningsklass, utbildningsbeskrivning, yrke, arbetssituation, arbetserfarenhet, e-postmeddelanden, lönsamhetskalkyler, affärsplan och all annan dokumentation som krävs för att producera tjänsten. 

Vilka personuppgifter vi samlar in annanstans ifrån: 

Vi erhåller personuppgifter från följande källor: 

* Marknadsföringssystemet för Nyföretagarcentralerna i Finland (SUK ry.), därifrån vi får ditt namn, din e-postadress, ditt postnummer och din arbetssituation. På grundval av dessa uppgifter tar vi kontakt med dig för att verkställa tjänsten. Du har gett ditt medgivande till att dessa uppgifter överlämnas till oss när du fyllde i blanketten. 

Vad dessa uppgifter används till: 

Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla kundservice, för att skapa statistik/analyser och med ett separat medgivande också för elektronisk marknadsföring. Dessutom använder vi dessa uppgifter om du vill att vi ska producera ett utlåtande till finansiärer, såsom Finnvera eller TE-tjänsterna. 

På kundens begäran överlämnas uppgifterna bland annat till medlemmarna i vårt expertnätverk. I detta fall överlämnas personens kontaktuppgifter och en kort beskrivning av affärsidén.

Statistikmaterialet som produceras med hjälp av dessa personuppgifter överlåts till Cursors intressegrupper och media för användning. Men på grundval av detta kan man inte identifiera enskilda personer.  

Juridisk grundval: 

Om tjänsten för nya företagare upprättas ett avtal, så bearbetning av dina personuppgifter är alltså nödvändigt för att fullfölja detta avtal eller för att genomföra de åtgärder som krävs innan det upprättas. 

Informationens livscykel: 

De uppgifter som du har lämnat eller som vi har mottagit använder vi tills något av följande inträffar: 

a) Du startar ett företag, varvid du förflyttas till personuppgiftsrollen aktiva företagare och vi använder uppgifterna för att tillhandahålla tjänsterna i din nya roll. 

b) Vi inte har hört från dig de senaste 2 åren. Då tar vi bort dina uppgifter, men vi skickar en påminnelse till din senaste kända e-postadress ungefär 30 dagar innan dina uppgifter tas bort. 

 

Aktiva företag, deras företagare och personal 

Detta är den största kategorin inom vilken vi bearbetar dina uppgifter. Vi samlar in uppgifter om de företag, företagare och personal som verkar i vår region, är våra samarbetspartner eller potentiella investerare.  

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in dina namn- och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress etc.), födelsetid (för regionens företagare), kön, hemkommun, kommunikationsspråk samt uppgifter som har med producerandet av tjänsten att göra. Dessa uppgifter är bland annat e-postmeddelanden, protokoll av telefonsamtal, mötesprotokoll och all annan dokumentation som krävs för att producera tjänsten. Om du har varit kund hos oss som ”ny företagare”, använder vi också alla uppgifter som har samlats in under den rollen. Om du är en del av vårt expertnätverk, bearbetar vi dessutom uppgifter om ditt kunnande och de tjänster du erbjuder. 

Vilka personuppgifter vi samlar in annanstans ifrån: 

Vi samlar även in personuppgifter från offentliga källor, såsom Fonectas företagsinformation, handelsregistret, företagens webbsidor och så vidare, om företagen som verkar på vårt område, till exempel vem som driver företagen och viktiga kontaktpersoner. 

Vi samlar även in person- och kontaktpersonuppgifter för övriga företag från offentliga källor, såsom företagens webbsidor och eventuella listor som har gjorts upp av konsulter.  

Vad dessa uppgifter används till: 

Dessa uppgifter används för att producera tjänsten till kunden, att utreda kundnöjdheten, marknadsföring och riktad marknadsföring samt för olika statistiska analyser. De samtal som har förts med företagen och de åtgärder som har genomförts behandlas hos oss som konfidentiella eller hemliga. Men om du samtidigt är en projektkund bör du lägga märke till att vissa uppgifter delvis eller fullständigt kan omfattas av offentlighetslagen. 

Juridisk grundval: 

Cursors uppgift är att höja företagens vitalitet i Kotka-Fredrikshamn regionen och att få nya företag till området. Därför grundar sig hanteringen av dina uppgifter på vårt berättigade intresse. 

Informationens livscykel: 

Vi samlar in uppgifterna om regionens företag under hela deras livscykel. Om företagarna samlar vi också in uppgifter under företagets hela livscykel. Uppgifter om företagens nyckelpersoner hanterar vi när vi producerar tjänster och dessa uppgifter sparas i två år efter den senaste kontakten. 

Uppgifter som gäller fakturering, avtal och bokföring sparas i enlighet med den gällande nationella lagstiftningen. 

 

Projektkunder 

Om du deltar i en åtgärd, utbildning eller evenemang inom ett EU-finansierat projekt är du en projektkund. 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in samma uppgifter som för rollerna Aktiva företag, deras företagare och personal samt Nya företagare.  

Vad dessa uppgifter används till: 

Uppgifterna används för att verkställa den kommunikation, marknadsföring och kundservice som krävs för projektet. Dessutom överlåter vi vissa personuppgifter för EU-projektrapportering till finansiärer, projektets huvudgenomförare och projektets övervakare. För ESF-projektet samlar vi in olika statistiska uppgifter för finansministeriets register, men då verkar vi på uppdrag av dem när det gäller hanteringen av personuppgifter.  

Juridisk grundval: 

Projektuppgifter bearbetas för att uppfylla den lagstadgade förpliktelsen. Den lagstadgade förpliktelsen uppstår på grundval av den nationella och EU-lagstiftningen om strukturfonder, bland annat: Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014), allmän förordning (EU Nr: 1303/2013), ERUF-förordningen (EU Nr: 1301/2014), ESF-förordningen (EU Nr: 1304/2013). 

Informationens livscykel: 

Förvaringstiden för uppgifterna om projekt är exceptionellt långa. Personuppgifterna sparas i 10 år efter det att projektet är slutfört.  

 

Hyreskunder 

Som en del av vår verksamhet erbjuder vi uthyrning av möteslokaler, lokaliteter och så vidare.  Om ditt företag eller du hyr lokaler av oss är du en hyreskund. 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in de uppgifter som krävs för fakturering, reskontra och eventuell indrivning, och vi länkar dig till de lokaler som vi hyr ut. Dessutom samlar vi in dina kontaktuppgifter, uppgifter om underhållsförfrågningar som du har gjort och om annat material som du har levererat till oss i samband med uthyrningsverksamheten. 

Dessutom samlar vi in uppgifter om koder och användning av tillträdesövervakning och larmsystem. 

Vad dessa uppgifter används till: 

Dina uppgifter används för att verkställa kundservicen och kontakterna i samband med den, för faktureringen och utredandet av kundnöjdheten. Kontaktuppgifterna används också för att svara på eventuella underhållsförfrågningar. 

Uppgifter som samlas in om användningen av koder för tillträdesövervakning och larmsystem använder vi endast för hantering av tillträdesrättigheterna samt för förebyggande och utredande av brott och vid eventuella vandalism- och brottsfall för att identifiera personerna som har vistats i utrymmena. 

Koduppgifterna för tillträdesövervakning och larmsystem samt de namn- och tillträdesuppgifter som hör samman med dem överlämnar vi till lokalens hyrestagare, så att de kan kontrollera tillträdeslistornas riktighet. Uppgifterna som samlas om kodernas användning överlämnas inte till hyrestagaren. 

Juridisk grundval: 

Om du hyr våra utrymmen som privatperson hanterar vi dina uppgifter enligt avtalet. Om företaget som du representerar hyr lokaler av oss hanterar vi dina uppgifter grundat på berättigat intresse, eftersom vi annars inte kan tillhandahålla god kundservice. 

Informationens livscykel: 

Uppgifter om företagens nyckelpersoner hanterar vi när vi producerar tjänster och dessa uppgifter sparas i två år efter den senaste kontakten eller två år efter det att hyresavtalet har avslutats. Uppgifter som gäller fakturering, avtal och bokföring sparas i enlighet med den gällande nationella lagstiftningen. 

Uppgifter som eventuellt har sparats om underhållsförfrågningar sparas tills vidare. Dessa uppgifter består närmast av personens namn, avdelningen eller kontaktuppgifterna. 

Uppgifter som samlas in om användningen av koder för tillträdesövervakning och larmsystem sparas i 30 dygn. 

 

Prenumeranter på nyhetsbrev 

Vi erbjuder dig möjligheten att få tilläggsinformation om våra tjänster och om vår region. Om du prenumererar på nyhetsbrevet hör du till denna roll. 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in dina kontaktuppgifter såsom e-postadress och namn. Dessa uppgifter länkas till uppgifter som har samlats in om dig i andra roller. Dessutom samlar vi in uppgifter om huruvida du läser vårt nyhetsbrev och vilka länkar i det du använder och när du använder dem, vilka av våra webbsidor du tittar på. 

Vad dessa uppgifter används till: 

Vi använder dessa uppgifter för genomförande, uppföljning och analys av kommunikationen. Dessutom samlar vi in uppgifter för verkställande av automatisk marknadsföring. 

Juridisk grundval: 

När du beställer nyhetsbrevet ger du ett separat medgivande till att dina personuppgifter bearbetas och används för e-postmarknadsföring. 

Informationens livscykel: 

Om du endast är i nyhetsbrevsrollen tar vi bort dina personuppgifter när du återtar ditt medgivande att ta emot e-post. Om du hör till andra roller och återtar ditt medgivande att ta emot e-post behåller vi dina uppgifter på grundval av de övriga rollerna. 

 

Politiska beslutsfattare och påverkare i regionens kommuner 

Vid bearbetar dina uppgifter under denna roll som en del av det regionala samarbete som våra kommunala ägare har organiserat. 

Vilka personuppgifter vi samlar in annanstans ifrån: 

I början av mandatperioden begär din kommun ditt medgivande att överlämna uppgifterna till oss. Dessa uppgifter är ditt namn, e-postadress och övriga kontaktuppgifter. 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in uppgifter om ditt deltagande i regionens möten och evenemang (regionala forum, seminarier etc.) samt uppgifter för utbetalning av eventuella resekostnadsersättningar. 

Vad dessa uppgifter används till: 

Dessa uppgifter används för kommunikation som gäller regionala samarbetsevenemang och nyheter. Uppgifterna om ditt deltagande i evenemangen och uppgifterna för betalning av mötesarvoden och resekostnadsersättningar överlämnas till Taitoa Oy och till Kotka stad. 

Juridisk grundval: 

Kommunerna i vår region köper det regionala samarbetet som en tjänst, därför är hanteringen av dina uppgifter vårt berättigade intresse. Utan att bearbeta dina uppgifter kan vi inte tillhandahålla tjänsten. 

Informationens livscykel: 

Uppgifterna sparas i två år efter din sista mandatperiod. 

 

Webbtjänsternas utnämnda användare 

För en del av våra webbtjänster tilldelas du inloggningsuppgifter eller du använder våra webbtjänster med inloggningsuppgifter från en tredje part, vilket gör dig till en utnämnd användare av tjänsterna. 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig: 

Vi samlar in den information om dig som krävs för att skapa inloggningsuppgifter, vilket varierar beroende på tjänsten. Huvudsakligen består denna information av följande uppgifter: namn, kontaktuppgifter och uppgifter om organisationen som du representerar. 

Dessutom samlar vi in uppgifter om hur du använder tjänsten och all information som du har matat in i tjänsten. 

Vad dessa uppgifter används till: 

Uppgifterna används för att säkerställa tjänstens tekniska funktion, för att administrera åtkomsthanteringen samt det avsedda användningsändamålet för webbtjänsten vi erbjuder. Dessutom sparar vi olika förteckningar om användningen och bearbetningen av filerna. 

Juridisk grundval: 

Den juridiska grundvalen för bearbetningen av uppgifterna varierar från fall till fall. Webbtjänsten kan användas för att uppfylla den lagstadgade förpliktelsen eller grundvalen för bearbetningen kan vara så kallat berättigat intresse när vi samarbetar med hjälp av webbtjänsterna. 

Informationens livscykel: 

Dina användaruppgifter sparas i 30 dygn. Dokumentens modifierings- och kommentaruppgifter används under hela dokumentets livscykel. För en del av tjänsterna avslutas hanteringen av personuppgifterna när dina inloggningsuppgifter tas bort. 

 

Dataöverföring till tredje land 

Cursor överför personuppgifter också till organisationer utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta slag av dataöverföring genomför vi endast om ett av följande villkor uppfylls: 

a) EU-kommissionen har fastslagit att dataskyddet i ifrågavarande land är godtagbart. 

b) Andra nödvändiga skyddsåtgärder har införts till exempel genom att följa en standardavtalsklausul som godkänts av EU-kommissionen, på grundval av EU-US Privacy Shield avtalet eller genom att säkerställa, att företaget som hanterar uppgifterna har regler som binder företaget (Binding Corporate Rules, BCR) 

c) Under exceptionella omständigheter tillämpas ett undantag, om exempelvis genomförandet av avtalet kräver detta eller du har gett ett separat medgivande för överföring av ifrågavarande uppgifter. 

 

Dina rättigheter gällande personlig integritet 

Du har följande rättigheter gällande personuppgifterna som vi hanterar. 

a) Rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att få en kopia av dem. 

b) Rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. 

c) Rätt att begära att dina uppgifter tas bort. Detta förutsätter dock att något av följande uppfylls: 

- Du återtar ditt medgivande och det inte finns någon annan juridisk grund för bearbetningen. 

- Du motsätter dig hanteringen av uppgifterna och det inte finns något giltigt skäl att fortsätta hanteringen. 

- Hanteringen av uppgifterna är olaglig. 

d) Rätt att begränsa hanteringen av dina uppgifter. 

e) Rätt att motsätta dig hanteringen av uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse. 

f) Rätten till att uppgifternas överlåts. 

Rätten gäller för personuppgifter som endast har behandlats automatiskt och på grundval av ett medgivande eller ingående av ett avtal. På din begäran kan uppgifterna också flyttas direkt till en annan registeransvarig. 

Om du vill använda de ovan nämnda rättigheterna behandlas din begäran från fall till fall. I allmänhet svarar man på din begäran senast 30 dagar efter det att den har gjorts. För att använda rättigheterna identifierar vi dig separat för att genomföra begäran och för att säkerställa övriga registrerade rättigheter. 

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Datasäkerhet och dataskydd är centrala i Cursors verksamhet. Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsprocedurer, vilka förhindrar att uppgifterna som är i vår besittning försvinner, används felaktigt och olovligt, överlämnas, förändras och förstörs. 

 

Tredje parter 

Vi överlämnar också uppgifter till myndigheter i den omfattning som lagen kräver detta. Till dessa myndigheter hör exempelvis polisen, skatte-, utmätnings- och tillsynsmyndigheter. 

Dessutom hanteras dina uppgifter av tredje parter såsom datasystemleverantörer, tjänsteleverantörer och övriga underleverantörer. Vi har säkerställt att dessa tredje parter är tillförlitliga och vi har gjort ett avtal om hanteringen av personuppgifterna med dem. Dessutom ger vi dessa tredje parter anvisningar om hanteringen av dina uppgifter. 

 

Hur vi ändrar denna dataskyddsbeskrivning 

När vi utökar eller förbättrar våra tjänster ändrar vi eventuellt detta dokument. Om ändringarna ger upphov till en väsentlig förändring av omfattningen eller ändamålet med bearbetningen av dina personuppgifter, informerar vi dig separat. Om vi utökar tjänsterna och begär ytterligare personuppgifter av dig informerar vi dig om de nya användningsändamålen senast i samband med insamlandet av uppgifterna. Dessutom kan vi uppdatera denna beskrivning av andra orsaker, så vi rekommenderar att du då och då tar dig en titt för att se om den har ändrats. 

 

Ta kontakt med Cursor eller dataskyddsmyndigheten 

Om du har ytterligare frågor angående denna dataskyddsbeskrivning eller om du vill använda dina rättigheter, kontakta oss på följande e-postadress tietosuoja@cursor.fi eller per brev Cursor Oy / Tietosuoja, PB 14, 48601 KOTKA. 

I vår dataskyddsorganisation koordineras hanteringen av Cursors personuppgifter av Toni Jaakkola, toni.jaakkola@cursor.fi, 040 190 2526. Cursor tillhör Kotka-koncernen, vars dataskyddsombud är Juha Reihe, juha.reihe@kotka.fi, 040 668 1630. 

Du kan också lämna in besvär eller ta kontakt med dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheten i Finland finner du på adressen www.tietosuoja.fi.