Original Sokos Hotel Seurahuone

Sokos Hotel Seurahuone on viihtyisä, monipuolisia kokous- ja ravintolapalveluja tarjoava hotelli iloi­ses­sa me­ri­kau­pun­gis­sa. Kes­kei­nen si­jain­ti, vauh­di­kas il­ma­pii­ri, mu­ka­vat huo­neet ja ko­kous­ti­lat ta­kaa­vat, että viih­dyt. Ho­tel­lin uudet, mo­der­nit ja viih­tyi­sät ko­kous- ja ryh­mä­työ­ti­laa luo­vat mah­dol­li­suu­det me­nes­tyk­sek­käi­siin ko­kouk­siin ja te­hok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn 12–170 hen­ki­löl­le.

Al­bat­ros­si I–III -ko­kous­ti­lat so­vel­tu­vat hyvin ra­vin­to­la­käyt­töön jopa 250 hen­ki­löl­le ja tarjoavat mah­dol­li­suuden myös jopa 200 hen­ki­lön sa­man­ai­kai­seen ruo­kai­luun. Al­bat­ros­si-ko­kous­ti­lat ovat muun­nel­ta­vis­sa eri ko­kois­ten ryh­mien tar­pei­siin. Hotellissa on myös kolme 3–10 hen­ki­lön ti­laus­sau­naa, joille on myön­net­ty Sauna From Fin­land -laa­tuser­ti­fi­kaat­ti.